ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ “ผ่าน” การคัดเลือกเข้าอบรมไทยโค้ช  รุ่น  9  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 คุณ กฤติน  รุจิฉัตรชัย 2 คุณ กุณณดา  สุวรรณอำไพ 3 คุณ โกมลลักษณ์  สารตันติดาธรม์ 4 คุณ ขนิษฐา   วิทยานนท์ 5 คุณ เขมิสรา   เรืองโชติ 6 คุณ จันทร์เพ็ญ  เพ็ชรดำรงชัยกุล 7 คุณ จันทิรา   เล็กศรีสกุล 8 คุณ จิรัซย์  เหรียญชัยวานิช 9 คุณ ชลิทธิ์  อัศวเบญญา 10 คุณ โชคชัย   วิริยะทัฬหธเนศ 11 คุณ ณัฏฐาพัชร์  กรรณ์เกษมสุข […]

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครไทยโค้ชรุ่นที่ ๙
TC9
Update: 19 มกราคม 2560 ปิดรับสมัครแล้วเมื่อเวลา 14:59 น. สมาคมการโค้ชวิถีไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจร่วมเป็นกัลยาณมิตรไทยโค้ช โปรดติดตามกำหนดการอบรมและรับสมัครไทยโค้ชรุ่นที่ ๑๐ ต่อไป   เปิดรับสมัครแล้ว!!! ” ไทยโค้ช รุ่นที่ 9″ วันนี้ 19 มกราคม 2560 ตั้งแต่ 12.00 น. และปิดทันทีเมื่อครบจำนวนที่สมาคมฯต้องการรับผู้สมัคร คลิ๊กเลย ที่ลิงค์นี้ หลักสูตรการอบรมการโค้ชวิถีไทย ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 9 ครั้ง และการปฏิบัติที่ไร่เชิญตะวันเป็นเวลา 3 วัน ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม 49,000 บาท หลักสูตรไทยโค้ชได้รับการยอมรับจาก ICF เป็น Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH) จำนวน  98 ชั่วโมง […]

ไทยโค้ช ๙ เปิดรับสมัครแล้ว